Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informační list – školní rok 2017 - 2018

Základní škola a Mateřská škola Ševětín

Školská 189

373 63 Ševětín

 

 ředitel: 387 997 361

zástupce ředitele: 387 997 339

školní jídelna: 387 997 373

ekonomka: 387 997 580

e-mail: zssevetin@volny.cz

IČO: 75000202

mateřská škola: 387 997 366

školní družina: 387 997 581

počet žáků/dětí/: 313 ZŠ + 125 MŠ

počet tříd: 16 ZŠ + 5 MŠ

počet oddělení ŠD: 4

učitelé: 22 ZŠ+ 8 MŠ

vychovatelky: 4

provozní zaměstnanci: 14

 

Zaměstnanci školy:

ředitel školy:  Mgr. Josef Klečka

zástupce ředitele:  Mgr. Jana Schnelzerová, jschnelzerova@seznam.cz

ekonomka: Štěpánka Chudá

vedoucí školní jídelny: Petra Leštinová

vedoucí učitelka MŠ: Jana Mizerová

vedoucí vychovatelka: Hana Suková

výchovná poradkyně:  Mgr. Hana Faloutová

metodik prevence patolog. jevů:  Mgr. Marcela Cimbůrková

koordinátor ŠVP: Mgr. Eva Rodová

koordinátor ICT: Mgr. Jan Duspiva

koordinátor EVVO: Mgr. Věra Burešová Ph.D.

třídní učitelé:

I.A Mgr. Jana Wohlschlägerová

I.B Mgr. Eva Šachlová

II.A Mgr.  Marta Perničková

II.B Mgr. Hana Chovancová

III.A Mgr. Helena Kubová

III.B Mgr. Dana Vojtová

IV.A Mgr. Jana Palkosková, školní asistent Bc. Marcela Benešová

IV.B Mgr. Ludvika Stoklasová

V.A Mgr. Ladislava Heřmanová

V.B Mgr. Lenka Kovaříková

VI.A Mgr. Marcela Cimbůrková

VI.B Mgr. Hana Faloutová

VII.A Mgr. Daniela Klímová

VII.B Mgr. Eva Rodová

VIII.tř. Mgr. Jan Duspiva

IX.tř. Mgr. Hana Suchá

Ostatní učitelé:

Mgr. Michaela Hašová
Mgr. Ivona Hercegová
Mgr. Věra Burešová Ph.D.
Mgr. Veronika Truhlářová

Vychovatelky ŠD:

Hana Suková
Marcela Kábová
Jaroslava Šebková
Jitka Frejlachová

itelky MŠ:

Bc. Ludmila Janoušová
Bohuslava Lískovcová
Iva Marušková
Bc. Radka Mojhová
Bc. Lenka Jindrová
Karolína Lamačová
Bc. Lenka Sýkorová
Miroslava Voborská
asistent pedagoga a školní asistent: Lucie Šutková

Provozní zaměstnanci:

školník: Václav Vondrášek

uklízečky: Alena Hůlková, Vladislava Kyrianová, Jana Mašková,

Michaela Sobíšková, Růžena Šlaufová, Kateřina Křížová

vedoucí kuchařka: Hana Jílková

kuchaři: Stanislav Hospodářský, Markéta Švejdová

pom.v kuchyni: Jaroslava Zabilková, Božena Netrvalová

Platba školní družiny: Číslo účtu: 030031-566578389/0800. Variabilní symbol - informace ve školní družině nebo u paní ekonomky.

Konzultace a jednání s pracovníky školy:

Vedení školy je přítomno ve škole v pondělí – čtvrtek od 7.30 hodin do 14:30 hodin, v pátek od 7.30 hodin do 13:30 hodin.

Pro jednání s pedagogickými pracovníky, výchovným poradcem a metodikem prevence patologických jevů, doporučujeme vyjednat si schůzku předem.

 

ební program školy

 

Ve škole se vyučuje podle učebního vzdělávacího programu:

 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2007-08-1

Žáci školy se zúčastňují předmětových soutěží a olympiád. V průběhu školního roku jsou nejlepší žáci školy odměňováni.

 Nepovinný předmět: Náboženství

 Školní družina pracuje ve 4 odděleních. Provozní doba je od 6 hodin do 16.30 hodin.

 Školní řád a Klasifikačřád - patří k závazným dokumentům

 z nejdůležitějších bodů:

 - nepřítomnost žáka je nutno omluvit do 24 hod., následně doložit písemnou omluvenkou v žákovské knížce

 - uvolňování žáka z vyučování povoluje na základě písemné žádosti rodičů na jeden den třídní učitel, na dva a více dní ředitel školy (tiskopis je k dispozici v kanceláři)

 - žák může být ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů částečně nebo zcela osvobozen z vyučování některého předmětu na základě písemné žádosti rodičů a lékařského doporučení

 - žákům je z bezpečnostních důvodů zakázáno jezdit v areálu školy na kolečkových bruslích, horských kolech, koloběžkách, skateboardech, dále je žákům zakázáno používat mobilní telefony při vyučování a nosit další cenné věci do školy, rovněž tak věci ohrožující bezpečnost a zdraví

 Pojištění žáků:

 Žáci ZŠ jsou pojištěni proti škodě (úraz, krádeže, pojištění os. věcí), ke které dojde ve škole v době od příchodu do odchodu žáka. Pojištění na krádeže se vztahuje pouze na věci odcizené z prostor určených k jejich ukládání, nikoliv na peníze a cenné věci. Při posouzení je důležité, aby ke škodě nedošlo v souvislosti s porušením školního řádu.

 Postup při zjištění ztráty

 Žák nejprve důkladně prohledá místo ztráty a jeho okolí. Ztrátu bez odkladu oznámí třídnímu učiteli a v kanceláři školy. Pokud věc nenalezne ani druhý den, vyzvedne si v kanceláři školy tiskopis pro hlášení škody pojišťovně. Rodiče vyplněný tiskopis vrátí do kanceláře školy. Ekonomka školy věc vyřídí. Na pozdější hlášení ztráty nelze brát zřetel.

 Postup při úrazu žáka

 Dojde-li k úrazu, zajistí vyučující okamžitě ošetření žáka a vyrozumí v nejkratší možné době jeho zákonného zástupce a ředitelství školy. Je nezbytné, aby žáci oznámili ihned každý úraz, který utrpěli ve škole, ŠD nebo při akcích pořádaných školou. Při pozdějším oznámení nelze s jistotou říci, zda jde o úraz školní. Škola na tuto skutečnost musí upozornit pojišťovnu.
Pokud rodiče uplatňují odškodnění, odevzdají ředitelství školy lékařem vyplněný tiskopis - posudek o bolestném.
Další vyřizování zajišťuje vedení školy. Za školní úraz se nepovažuje ten, k němuž došlo při cestě do školy nebo ze školy.

 Školní stravování

 Výdej obědů: 11:30 - 14:00 hodin

 Odhlášení obědů: vždy 1 den předem do 11:00 hodin.