Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informační list – školní rok 2018 - 2019

ředitelka: 387 997 361, 720 302 034
zástupkyně ředitelky: 387 997 339
školní jídelna: 387 997 373
ekonomka: 387 997 580
ZŠ: e-mail: zssevetin@volny.cz
MŠ: e-mail: skolka@zssevetin.cz
IČO: 75000202
mateřská škola: 387 997 366
školní družina: 387 997 581
počet žáků/dětí/: 326 ZŠ + 125 MŠ
počet tříd: 17 ZŠ + 5 MŠ
počet oddělení ŠD: 4
učitelé: 23 ZŠ+ 8 MŠ
asistentka pedagoga: 1
vychovatelky: 4
provozní zaměstnanci: 14

GDPR - kontaktní údaje na pověřence:
jméno a příjmení: JUDr. Jan Kubálek
telefon: + 420 608 328 901, + 420 385 310 982
email: kubalek@akkubalek.cz
www.akkubalek.cz

Zaměstnanci školy:
ředitelka školy: Mgr. Jana Schnelzerová
zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Eva Rodová
ekonomka: Štěpánka Chudá
vedoucí školní jídelny: Petra Leštinová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Mizerová
vedoucí vychovatelka: Hana Suková
výchovná poradkyně: Mgr. Hana Faloutová
metodik prevence patolog. jevů: Mgr. Ivona Hercegová
koordinátor ŠVP: Mgr. Eva Rodová
metodik ICT: Mgr. Jan Duspiva
koordinátor EVVO: Mgr. Věra Burešová, Ph.D
.

třídní učitelé:
I.A Mgr. Marta Perničková
I.B Mgr. Hana Chovancová a asistentka pedagoga Mgr. Daniela Reháková
II.A Mgr. Roman Tlapák
II.B Mgr. Eva Šachlová
III.A Mgr. Ladislava Heřmanová
III.B Mgr. Lenka Kovaříková
IV.A Mgr. Helena Kubová
IV.B Mgr. Dana Vojtová
V.A Mgr. Jana Palkosková 
V.B Mgr. Ludvika Stoklasová
VI.A Mgr. Hana Suchá
VI.B Mgr. Ivona Hercegová
VII.A Mgr. Marcela Cimbůrková
VII.B Mgr. Hana Faloutová
VIII.A Mgr. Daniela Klímová
VIII.B Mgr. Veronika Truhlářová
IX.tř. Mgr. Jan Duspiva

Ostatní učitelé:
Mgr. Michaela Hašová
Mgr. Věra Burešová, Ph.D.
Mgr. Josef Klečka
Mgr. Irena Procházková

Vychovatelky ŠD:
Hana Suková
Marcela Kábová
Jaroslava Šebková
Jitka Frejlachová

Učitelky MŠ:
Bc. Ludmila Janoušová
Ivana Marušková
Bc. Radka Mojhová
Karolína Lamačová
Bc. Lenka Sýkorová
Miroslava Voborská
Milena Homolková
asistent pedagoga a školní asistent: Lucie Šutková

Provozní zaměstnanci:
školník: Václav Vondrášek
uklizečky: Alena Hůlková, Vladislava Kyrianová, Jana Mašková, Michaela Sobíšková, Růžena Šlaufová, Kateřina Křížová

vedoucí kuchařka: Hana Jílková

kuchaři: Stanislav Hospodářský, Markéta Švejdová pom.v kuchyni: Eliška Metelcová, Barbora Kofroňová

Platba školní družiny: Číslo účtu: 030031-566578389/0800. Variabilní symbol - informace ve školní družině nebo u paní ekonomky.

Konzultace a jednání s pracovníky školy: Vedení školy je přítomno ve škole v pondělí – čtvrtek od 7.30 hodin do 14:30 hodin, v pátek od 7.30 hodin do 13:30 hodin. Pro jednání s pedagogickými pracovníky, výchovným poradcem a metodikem prevence patologických jevů, doporučujeme vyjednat si schůzku předem.

Učební program školy: Ve škole se vyučuje podle učebního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2007-08-1

Žáci školy se zúčastňují předmětových soutěží a olympiád. V průběhu školního roku jsou nejlepší žáci školy odměňováni.

Nepovinný předmět: Náboženství

Školní družina: pracuje ve 4 odděleních. Provozní doba je od 6 hodin do 16.30 hodin.

číslo účtu: 030031 - 566578389/0800
Variabilní symbol vám sdělí vedoucí vychovatelka p. Suková - tel.: 387 997 581 
nebo ekonomka p. Chudá - tel.: 387 997 580
Školné činí 50,- Kč na měsíc - možno uhradit i jednorázově.
Nelze platit hotově.

Školní řád a Klasifikační řád:
- patří k závazným dokumentům z nejdůležitějších bodů:
- nepřítomnost žáka je nutno omluvit nejdéle do 48 hod., následně doložit písemnou omluvenkou v žákovské knížce
- uvolňování žáka z vyučování povoluje na základě písemné žádosti rodičů na jeden den třídní učitel, na dva a více dní ředitel školy (tiskopis je k dispozici v kanceláři)
- žák může být ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů částečně nebo zcela osvobozen z vyučování některého předmětu na základě písemné žádosti rodičů a lékařského doporučení
- žákům je z bezpečnostních důvodů zakázáno jezdit v areálu školy na kolečkových bruslích, horských kolech, koloběžkách, skateboardech, dále je žákům zakázáno používat mobilní telefony při vyučování a nosit další cenné věci do školy, rovněž tak věci ohrožující bezpečnost a zdraví

Pojištění žáků:
Žáci ZŠ jsou pojištěni proti škodě (úraz, krádeže, pojištění os. věcí), ke které dojde ve škole v době od příchodu do odchodu žáka. Pojištění na krádeže se vztahuje pouze na věci odcizené z prostor určených k jejich ukládání, nikoliv na peníze a cenné věci. Při posouzení je důležité, aby ke škodě nedošlo v souvislosti s porušením školního řádu.

Postup při zjištění ztráty: Žák nejprve důkladně prohledá místo ztráty a jeho okolí. Ztrátu bez odkladu oznámí třídnímu učiteli a v kanceláři školy. Pokud věc nenalezne ani druhý den, vyzvedne si v kanceláři školy tiskopis pro hlášení škody pojišťovně. Rodiče vyplněný tiskopis vrátí do kanceláře školy. Ekonomka školy věc vyřídí. Na pozdější hlášení ztráty nelze brát zřetel.

Postup při úrazu žáka:
Dojde-li k úrazu, zajistí vyučující okamžitě ošetření žáka a vyrozumí v nejkratší možné době jeho zákonného zástupce a ředitelství školy. Je nezbytné, aby žáci oznámili ihned každý úraz, který utrpěli ve škole, ŠD nebo při akcích pořádaných školou. Při pozdějším oznámení nelze s jistotou říci, zda jde o úraz školní. Škola na tuto skutečnost musí upozornit pojišťovnu. Pokud rodiče uplatňují odškodnění, odevzdají ředitelství školy lékařem vyplněný tiskopis - posudek o bolestném. Další vyřizování zajišťuje vedení školy. Za školní úraz se nepovažuje ten, k němuž došlo při cestě do školy nebo ze školy.

Školní stravování:

  • Výdej obědů: 11:30 - 14:00 hodin Odhlášení obědů: vždy 1 den předem do 11:00 hodin.
  • Pokud je žák nepřítomen ve vyučování z předem neznámého důvodu (většinou nemoc), lze první den takové nepřítomnosti odebrat oběd do jídlonosiče v době 11.00 do 11.30 hodin za cenu stravného (cena potravin).

Přihláška ke stravování je k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo ke stažení: Přihláška ke školnímu stravování

Přihláška ke školnímu stravování - platná od 1.9.2019

Ve školní jídelně ZŠ (netýká se MŠ) se používají identifikační média – čipy. Každý strávník, žák ZŠ, je povinen zakoupit si ve ŠJ za 115,-Kč čip, který se tak stane jeho majetkem. Případnou ztrátu čipu ohlásí bez odkladu ved. ŠJ, která čip zablokuje proti zneužití na dobu 14 dnů, po kterou bude strávník odebírat obědy bez čipu. Nenalezne-li se čip do této doby, musí si strávník zakoupit čip nový.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Odhlašování obědů: oběd je možné odhlásit nejpozději den předem do 11.00 hodin osobně, telefonicky u vedoucí ŠJ paní Leštinové telefon: 387 997 373 nebo na www.strava.cz (po předchozí domluvě s vedoucí ŠJ). Pokud je žák nepřítomen ve vyučování z předem neznámého důvodu (většinou nemoc), lze první den takové nepřítomnosti odebrat oběd do jídlonosiče v době 11.00 do 11.30 hodin za cenu stravného (cena potravin). Od druhého dne je možné odebírat oběd na základě vyhlášky č.107/2005 Sb. pouze za plnou cenu. Tato plná cena je účtována rovněž při odběru oběda v případě nepřítomnosti žáka ve vyučování z důvodu předem známého nebo pokud oběd není na dobu nepřítomnosti žáka ve vyučování řádně odhlášen.

Úhrada stravného Je prováděna inkasováním odpovídající částky z účtu přihlašovatele strávníka vždy předem ke 20. dni v měsíci na základě „Souhlasu s inkasem“ ve prospěch účtu ŠJ č.100266471/0800. Po inkasu má strávník automaticky obědy na měsíc objednané.

Vedoucí školní jídelny vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně a na stránkách https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Jidelnicky?zarizeni=3686